ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)
ที่ตั้ง 114/2 หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521
โทรสาร 053-321921
ชื่อเว็บไซต์ https://www.weruwan.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  543
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 867
จำนวนนักเรียนหญิง 767
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,634
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 134
ชื่อผู้อำนวยการ นายจรัล ถาวร