ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)
WATWERUWAN SCHOOL

ตั้งอยู่เลขที่ 114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)
ที่ตั้ง 114/2 หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521
โทรสาร 053-321521
ชื่อเว็บไซต์ https://www.weruwan.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง 543
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 896
จำนวนนักเรียนหญิง 813
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,709
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 115
ชื่อผู้อำนวยการ นายจรัล ถาวร

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
   Updating information...
 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   Updating information...

จำนวนห้องเรียน
   Updating information...