ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ตั้งอยู่เลขที่ 114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229
โทรสาร 053-321921

website : www.weruwan.ac.th
facebook : www.facebook.com/weruwan
E-mail : weruwan_school@hotmail.com
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเวฬุวัน
รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือตำรา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่  ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์
แสงเทียนส่องสว่าง  ชี้นำทางแห่งปัญญา  กอไผ่กิ่งใบหนา คือ ศรัทธา รัก และสามัคคี