ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ตั้งอยู่เลขที่ 114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229
โทรสาร 053-321921

website : www.weruwan.ac.th
facebook : www.facebook.com/weruwan
E-mail : weruwan_school@hotmail.com