ผลงานด้านผู้เรียน

ด้านผู้เรียน


จากการฝึกทักษะ และส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลงานระดับชาติ
รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน
1.) เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงเดือน
2.) เด็กหญิงชนารัญช์ แก้วคำมา
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนน
1.) เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ฟองมี

ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ดังรายการต่อไปนี้
รางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ม.1-6
รางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลเหรียญทองการเขียนภาพโดยสีเอกรงค์
รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Spelling-B ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Multi skills Competition ระดับประถมศึกษา
รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงสากลหญิง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียน
รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีไทย (อังกะลุง)