สาส์นจากผู้บริหาร

     
      ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในนามฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวันทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนวัดเวฬุวันกำหนดไว้ ขอยินดีต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าสู่รั้วม่วง-ขาว สำหรับนักเรียนใหม่ที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นครั้งแรก ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน พวกเราคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวันจะดูแลบุตรหลานของท่านสเหมือนเป็นบุตรหลานของเรา ขอให้ผู้ปกครองได้สบายใจ โดยโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เน้นจัดกิจกรรมในลักษณะสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้วิถีใหม่
      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ตามประกาศของ ศบค. โรงเรียนวัดเวฬุวันจึงได้วางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line, On-Demand และ On-hand ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองได้ประสานงานกับครูประจำชั้นและครูผู้สอน และขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านในการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือหากมีบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของ ศบค. หรือมีอาการคล้ายผู้ติดเชื้อ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำ ให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทันที การจะแก้ไขและหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันตนเอง และมีวินัยในตนเอง ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเวฬุวัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ตลอดมาและที่จะได้ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดี

 
นายจรัล ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน