เพลงประจำโรงเรียน

                                                  : มาร์ชเวฬุวัน :
                                  พวกเรารวมกัน  เวฬุวัน  อันยิ่งใหญ่
                               แน่วแน่จิตใจ  ยึดมั่น  เลือดม่วงขาว
                               เรารักชาติเชื้อ  สถาบัน  อันยีนยาว
                               สร้างสามัคคี  ขานกล่าว  ระบือไกล
                                       ร่มโพธิ์ไทร  แผ่กิ่งใบ  เป็นขวัญผดุง
                                       ให้พวกเรามุ่ง  สู่จุดหมาย  ด้วยใจสู้
                                       จามจุรี  ร่มเย็นนัก  พักชื่นชู
                                       พวกเราร่วมอยู่  ร่วมสนิท  ไม่ทอดทิ้งกัน
                               เรามารวมกัน  สรรค์สร้างงาน  อันยิ่งใหญ่
                               เกียรติก้องเกรียงไกร  ให้สมนาม  แห่งความฝัน
                               ลานร่มโพธิ์แก้ว  วัดแสนแคง  แหล่งคุณธรรม์
                               ศูนย์รวมยึดมั่น  สร้างความสุข  ไม่รู้ลืม
                                       เรียนดี  ใฝ่ศึกษา  อยากรู้อยากเห็น
                                       กีฬาเด่น  เน้นศักดิ์ศรี  มีน้ำใจ
                                       ทำงานเป็น  ด้วยระบบ  สร้างวินัย
                                       เราภูมิใจ  ในคุณค่า  สถาบัน
                                       เราภูมิใจ  ในคุณค่า  เวฬุวัน..

 
เพลงมาร์ชเวฬุวัน
 เพลงมาร์ชยุวชนทหารสารภี  
เพลงใต้ร่มจามจุรี