O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

กลับหน้าหลัก ITA

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์