O3 อำนาจหน้าที่

กลับหน้าหลัก ITA

O3 อำนาจหน้าที่

        
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (2) ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (1) ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์