O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์
2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ดาวน์โหลดไฟล์
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
10 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดไฟล์
11 ระเบียบกระทรวงศกษาธิการว่าด้วยการบรหิารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์
12 กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ-2546 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ กฎกระทรวงกำหนดกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่ ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลลากรทางการศึกษาฯ ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
สำเนาของ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
1.01 MB ดาวน์โหลด
547.21 KB ดาวน์โหลด
44.38 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
154.30 KB ดาวน์โหลด
154.30 KB ดาวน์โหลด
151.92 KB ดาวน์โหลด
68.78 KB ดาวน์โหลด
82.00 KB ดาวน์โหลด
134.98 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
65.07 KB ดาวน์โหลด
40.07 KB ดาวน์โหลด
40.07 KB ดาวน์โหลด
40.07 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
145.74 KB ดาวน์โหลด
44.38 KB ดาวน์โหลด
68.89 KB ดาวน์โหลด
147.84 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
107.47 KB ดาวน์โหลด
151.98 KB ดาวน์โหลด
188.15 KB ดาวน์โหลด
153.89 KB ดาวน์โหลด
266.89 KB ดาวน์โหลด
266.89 KB ดาวน์โหลด
65.07 KB ดาวน์โหลด