O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลับหน้าหลัก ITA

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการการขอลาออกของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้ยานยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้ห้องพยาบาล ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการรับนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มืองานอำนวยการ ดาวน์โหลดไฟล์
งานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
415.18 KB ดาวน์โหลด
404.72 KB ดาวน์โหลด
418.44 KB ดาวน์โหลด
416.07 KB ดาวน์โหลด
507.49 KB ดาวน์โหลด
686.19 KB ดาวน์โหลด
408.99 KB ดาวน์โหลด
387.56 KB ดาวน์โหลด
179.23 KB ดาวน์โหลด
723.77 KB ดาวน์โหลด