O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดาวน์โหลดไฟล์
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์
7. พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์
8. พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลดไฟล์
9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดไฟล์
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดไฟล์
11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
12. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
13. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
14. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดไฟล์
15. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดไฟล์
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
17. กฎกระทรวงกำหนดกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์
18. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
1.00 MB ดาวน์โหลด
44.50 KB ดาวน์โหลด
68.89 KB ดาวน์โหลด
147.84 KB ดาวน์โหลด
151.98 KB ดาวน์โหลด
68.78 KB ดาวน์โหลด
156.84 KB ดาวน์โหลด
267.87 KB ดาวน์โหลด
107.47 KB ดาวน์โหลด
83.36 KB ดาวน์โหลด
138.02 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
188.15 KB ดาวน์โหลด
65.07 KB ดาวน์โหลด
40.07 KB ดาวน์โหลด
309.66 KB ดาวน์โหลด