กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3 ดาวน์โหลดไฟล์
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4 ดาวน์โหลดไฟล์
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์
8 พรบ ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดไฟล์
10 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ2-พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดไฟล์
11 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ดาวน์โหลดไฟล์
12 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4-พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
13 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
14 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
15 พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดไฟล์
16 พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
1.01 MB ดาวน์โหลด
44.38 KB ดาวน์โหลด
68.89 KB ดาวน์โหลด
147.84 KB ดาวน์โหลด
151.92 KB ดาวน์โหลด
68.78 KB ดาวน์โหลด
156.84 KB ดาวน์โหลด
266.83 KB ดาวน์โหลด
107.51 KB ดาวน์โหลด
82.00 KB ดาวน์โหลด
138.02 KB ดาวน์โหลด
134.98 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
134.39 KB ดาวน์โหลด
335.44 KB ดาวน์โหลด