พน้กงานและครูอัตราจ้าง

นายภาสกร กันทาแก่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก :
นายณรงค์ วงค์ธานี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูดนตรีไทย (ครูวิกฤต)
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
น.ส.มณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
(ครูวิกฤต) ครูพิเศษ MEP
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพลศึกษา ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : พลศึกษา
นายบดินทร์ สุขต้อ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ ป.1-3
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูว่ายน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
น.ส.จิรภา เทียนทองมงคล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ ป.1-3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูศิลปะ ป.4-6
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวพจนารถ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางอุบล ไชยวัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
น.ส.ณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสุชานาฏ คู้ลู้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
น.ส.อรกัญญา หาญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :