พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

นางสาวจรีรัตน์ สมสุข
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก :
นายภาสกร กันทาแก่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพลศึกษา ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : jj.wiritpon@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : พลศึกษา
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูศิลปะ ป.4-6
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางอุบล ไชยวัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นายณรงค์ วงค์ธานี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูดนตรีไทย (ครูวิกฤต)
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นางสาวจุลลดา เดละวัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ธิราช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิตร มาตะพาน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายวรวุฒิ พวงโพพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวอัณณ์ชญา กบกันทา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสุวรรณี ตั๋นยัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวณัฐพร ฉายมุกดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางพรวณัฐ ทาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวชนันภรณ์ โสมวรรณกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายชยันต์ ผู้ดอก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวชนาธิมาภ อินทรส
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสิรินทร์ภัสร์ แก้วกัลยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวพิชญา วรพจน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :