สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะต๋า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3193366
E-Mail : jirapun.newkoy@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : nbn
วิชาเอก : ปฐมวัย