สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6951184
E-Mail : aomatomatim@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางพวงสร้อย เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1948098
E-Mail : phuangsoy.wrw@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางไปรยา มะโนรมย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4070949
E-Mail : tikpaiya@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย