นักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระก้องเกียรติ ขาวจันทร์ตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-3651422
E-Mail : khawchanta1998@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวดารุณี จีรยุทธนา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5106929
E-Mail : daruneejeelayuttana@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นายนรุตม์ บัวศรีบรรพต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1910272
E-Mail : naru+21a@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางสาวพิมพ์ชนก เขียวส่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0373622
E-Mail : Pimmyartcam2540@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ศิลปะ
นางสาวรวิพร ชาฟ่ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4536674
E-Mail : Rawirawiporn@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ศิลปะ
นายพิทวัส ประมะสิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0810071
E-Mail : Marklove.15000@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ดนตรี
นางสาวศศิธร พจนารถธำรง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4353895
E-Mail : sasiton-1998@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวสวิตตา คำใหญ่
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1848085
E-Mail : beemsawitz@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวเสาวรส ทยานนท์นันทกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6384338
E-Mail : pimmm.saowarod@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวอังคนารัตน์ แสงหล้า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3177494
E-Mail : Aungkanarat_604@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวชวนพิศ ภักดีพินิจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4909892
E-Mail : chuanshop.09@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ปฐมวัย