สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมัญชุสา ขุนนันท์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5566290
E-Mail : munchusa.re@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางอัญชัญ เลพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7817171
E-Mail : anchan0841726414@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
นายอธิศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
-
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7601303
E-Mail : nuilovekookkai999@gmail.com​
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปะศึกษา
นางสาววลีพร ปันนา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7089373
E-Mail : dreampanna@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสายสมร มหาเทพ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1791032
E-Mail : saisamorn_15@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสนธยา พินทรศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
-
เบอร์โทรศัพท์ : 096-3484899
E-Mail : noontkb@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสิริรัตน์ คำจินะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5523384
E-Mail : kaiauja26@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา