สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเอมอร วงค์ษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายวสุพงษ์ อิวาง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3864192
E-Mail : wasupong530210412@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9509488
E-Mail : chainantonnum@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวดวงดาว นกแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6891615
E-Mail : kru.duangdao@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2394971
E-Mail : techarakanna@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางเมย์ณิศา พูลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6438558
E-Mail : menisapounjan@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาไทย
นายนาวี ศรีอ้าย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9613325
E-Mail : navee_3178@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :