ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Canva

วัันที่ 27-28 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Canva

การอบรมหลักสูตร “การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

วันที่ 25-26 เมษายน 2566 การฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" โครงการ "พัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21 เพื..

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมต้อนรับและแสดงความ..

รดน้ำขอพรเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมพิธีรดน้..

สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญา ผู้เฒ่าผู้แก่และผู้อาวุโส ในหมู่บ้านเวฬุวัน

พิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว ปี 2566

ร่วมเป็นกำลังใจให้ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

การแข่งขันทางวิชาการ ภายในงานวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Hybrid Forum 2022

วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ภายในงานวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาต..

กิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัตร" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกันจัดกิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัตร" ขึ้น ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ..

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ของศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเล..

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่..