ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง ผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ในเรื่อง กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคา พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือสลับ วันมาเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานอาหารที่บ้าน "ดังนั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันจึงได้กำหนดการรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้" *ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยทุกคนด้วย