ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แจ้งหยุดเรียนแบบ On-Site

 
เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-Site) และให้เรียนในรูปแบบ On-Line On-Demand และ On-Hand (ฉบับที่ 3 /2564)
 
ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดเวฬุวันตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ อันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวัดเวฬุวัน เห็นควรกำหนดมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ให้ครูผู้สอน บุคลการทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ปิดสถานศึกษาและงดใช้อาคารสถานที่ ทำกิจกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ จะคลี่คลาย
2. หยุดการเรียนการสอนในชั้นปกติ (On Site) เป็นการชั่วคราว และให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On line On Demand และ On Hand ในรายวิชาต่างๆ ตามตารางที่ครูประจำชั้นส่งให้ทางไลน์กลุ่ม
3. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ และปฏิบัติมาตราการคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคำสั่งของโรงเรียนวัดเวฬุวันอย่างเคร่งครัด
4. หากมีผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้นักเรียนแจ้งครูหรือผู้บริหารทางโรงเรียนวัดเวฬุวันทราบทันที หากพบว่ามีอาการที่น่าสงสัยให้ไปตรวจหาเชื้อและรายงานผลการตรวจให้โรงเรียนทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนจะปกปิดเป็นความลับ
5. ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข้อมูล ข่าวสารและประกาศของโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางเฟสบุ๊คของโรงเรียน อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดต่อไป