นิเทศติดตาม​ ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่​ 2/2564

กิจกรรมการนิเทศติดตาม​ ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์​โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ภาคเรียนที่​ 2/2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน​