ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ITA Online ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมการประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Aasessment : ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ  Google meet ณ ห้องประชุมไร้พรมแดน โรงเรียนวัดเวฬุวัน