เผยแพร่ผลงานครู

นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)


     โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยผลการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
     
      ​นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
 
จัดขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่