กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 พิธีการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดเวฬุวัน
สามารถติดตามกิจกรรมห้องสมุดทาง Facebook : https://www.facebook.com/WRWSchoolLibrary