กิจกรรม Day Camp "Unpugged Coding & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวันได้จัดกิจกรรม Day Camp "Unplugged Coding  & Stem" ประจำปีการศึกษา 2566  โดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายณรงค์  ทัญญาสัก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ นายมาโนช นันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน นางจตุพร  ชินะใจ  และนางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.4 ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิด  โดยมีนักเรียนอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยกระบวนการ Active  learning  เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และสนุกสนาน สามารถนำทักษะเชื่อมโยงใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมอนุบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน