ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV นักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.6 ม.1 ม.2

วันที่ 20 และ 27 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV  นักเรียนหญิง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นำโดยครูงานอนามัย และครูประจำชั้น นำนักเรียนหญิงฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง