ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา

   

 
     
          วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 45 ชั่วโมง ตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น