กิจกรรม MEP Communicative English Day Camp 2023

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน มอบหมายให้ นางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม MEP Communicative English Day Camp 2023 โดยมีคณะวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง (First Priority Development Flotation) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ MEP และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครู MEP และนักเรียน เข้าร่วมทั้งหมด 137 คน จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน