วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มต้นจากช่วงชั้นปฐมวัย เรียงลำดับตามตามสายชั้น เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ